Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Barrierer og drivere for etablering av samleterminaler. Erfaringer fra Stavanger og Drammen

Barrierer og drivere for etablering av samleterminaler. Erfaringer fra Stavanger og Drammen

Forfattere: Sidsel Ahlmann Jensen, Grunde Haraldsson Wesenberg, Karin Fossheim
Rapportnr: 1805/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2328-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Fra en rekke forsøk med samleterminaler i europeiske byer rapporteres det om reduksjoner i kjørte km, antall turer, utslipp, støy og arealbeslag. I Norge har blant annet Stavanger og Drammen gjort forsøk på å etablere samleterminaler, uten å lykkes. Det er identifisert en rekke faktorer som påvirker etablering som handler om usikkerhet angående lønnsomhet, effekter på byliv og utslipp, og kommunale roller og virkemiddelbruk. I tillegg ser det ut til at felles problemforståelse, felles hensikt og mål, tilgang til relevant kompetanse og kunnskap, samt forutsigbar og jevn ressurstilgang, vil bidra til å fremme etableringen av samleterminaler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger