Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Barn og ungdom i trafikken. Ulykkesinnblanding, opplæring og aktiv mobilitet

Barn og ungdom i trafikken. Ulykkesinnblanding, opplæring og aktiv mobilitet

Forfattere: Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1618/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2119-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Antallet personskader i trafikken blant barn og ungdom i er redusert, men fortsatt utsettes mange barn og unge for ulykker i trafikken. Det er et nasjonalt mål å øke andelen som går og sykler. Økt sykling og gange er viktig ut fra miljømessige forhold, men også av hensyn til barns helse. Det er viktig at økt aktiv mobilitet ikke fører til flere personskadeulykker blant barn og unge. Tiltak som kan fremme aktiv mobilitet og samtidig ikke øke risikoen for ulykker er viktig. Dette kan blant annet være: økt målrettet opplæring, fartsreduserende tiltak, bedre trafikksikring og kvalitet på gang- og sykkelveger, samt opprette følgeordninger for de minste barna.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger