Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bærekraftig reiselivsforvaltning i naturområder

Bærekraftig reiselivsforvaltning i naturområder

Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Kreg Anders Lindberg
Rapportnr: 550/2001
ISBN: 82-480-0235-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Økt ferdsel i naturområder, mer varierte brukerinteresser og nye aktivitetstyper har ført til at man er blitt mer opptatt av miljømessige og opplevelsesmessige virkninger av friluftsliv og naturbasert reiseliv. Internasjonalt er det arbeidet mye med ulike reguleringsformer og planleggingsteknikker for å løse de problemer og konflikter som følger med denne utviklingen. Disse tilnærmingene og deres relevans for norske forhold er drøftet i den første delen av denne rapporten som er skrevet på engelsk. Bygdeturisme er fokusert i den andre hoveddelen. I denne gjennomgangen ligger et bredt perspektiv på bærekraftig turisme til grunn, der hensynet til de berørte lokalsamfunn er tillagt stor vekt. En eksempelstudie fra England - et land hvor man har satset mye på å utvikle bygdeturismen innenfor en helhetlig planleggingsramme - er presentert i denne delen. I den siste delen rettes søkelyset mot den delen av det norske naturforvaltnings- og planleggingssystemet som er av betydning for utviklingen av friluftsliv og naturbasert reiseliv i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger