Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bærekraftig bylogistikk: Veileder for kommuner

Bærekraftig bylogistikk: Veileder for kommuner

Forfattere: Sidsel Ahlmann Jensen, Karin Fossheim, Olav Eidhammer
Rapportnr: 1755/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1280-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Denne rapporten er en veileder for norske bykommuner i arbeidet for å få en velfungerende og klima- og miljøvennlig bylogistikk. Dette er første versjon av en veileder for bylogistikkplanlegging i Norge. Bylogistikk - transport av varer, utstyr og avfall - er viktig for utviklingen av levende og bærekraftige byer. Dette har hittil vært viet lite oppmerksomhet i planlegging og politikkutforming i norske kommuner. Det er behov for å integrere bylogistikk i kommunale planer og strategier, sikre koordinering på tvers av sektorer internt i kommunen og styrke medvirkning med næringslivsaktører. Bylogistikk må sees i sammenheng med andre trafikantgrupper og bruk av byrom. Veilederen beskriver sentrale utfordringer, utviklingstrekk, varekjeder og aktørgrupper innen bylogistikk, og fremgangsmåter til hvordan kommuner kan bidra til en mer bærekraftig bylogistikk. Dette omfatter virkemidler som kommuneplanens samfunnsdel, bylogistikkplan, arealplanlegging, medvirkning med næringslivsaktører, situasjonsanalyse, innkjøp av varer og tjenester, samt vintervedlikehold. I tillegg beskrives eksempler på tiltak som bylogistikkdepot, samleterminal og ladeinfrastruktur.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger