Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Automatisk trafikkontroll (ATK) - Effekt på kjørefart

Automatisk trafikkontroll (ATK) - Effekt på kjørefart

Forfattere: Arild Ragnøy
Rapportnr: 573/2002
ISBN: 82-480-0261-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Effekten av automatisk trafikkontroll (ATK) er undersøkt ved, mellom og etter ATK-stolper i et system av flere. Undersøkelsen er gjennomført som før- og etteranalyse med referansepunkt. ATK bidrar til en fartsreduksjon på 4-6 km/t i alle ATK punkt hvor det er foretatt målinger. Effekten er størst der hvor farten i forhold til fartsgrensen er høyest før ATK installeres. Også i målepunkter mellom og etter ATK-stolper reduseres kjørefarten, men effekten er her mindre. Dette betyr at ATK kan bidra til økt fartsvariasjon på strekninger hvor dette installeres. For å undersøke fartsvariasjonen i umiddelbar nærhet (+/- 200 m) av ATK-stolper er det foretatt målinger med laser-pistol. Resultatene viser at trafikantene i gjennomsnitt reduserer farten med 1-2 km/t på de siste 100-150 m før stolpen. Deretter øker farten igjen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger