Du er her

Attraksjonenes rolle i norsk reiseliv

Forfattere: Petter Dybedal
Rapportnr: 400/1998
ISBN: 82-480-0058-3
Språk: Norwegian

Denne rapporten tar sikte på å belyse sentrale forhold omkring utvikling av levedyktige attraksjoner gjennom en studie av attraksjoners rolle med hensyn til tiltrekningskraft, synergieffekter og konkurranse med andre attraksjoner. Analysen er gjort med utgangspunkt i nær 4000 intervjuer med besøkende ved 15 attraksjoner i utvalgte områder i Norge sommeren 1997. Besøkende i norske turistområder i distriktene besøker få attraksjoner hvert sted, noe som gir klare begrensninger med hensyn til antallet attraksjoner som kan være lønnsomme. Det vanlige mønsteret er at en eller noen få store attraksjoner (oftest natur- og/eller kulturbaserte) trekker folk til destinasjonene, og at de øvrige utnytter eksisterende trafikk. Denne klare hierarkiske inndeling av attraksjoner innen hver destinasjon gjør det vanskelig å identifisere synergieffekter mellom de ulike attraksjoner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger