Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Atferdsobservasjon av syklister og bilister i kryss mellom sykkelveg og bilveg

Atferdsobservasjon av syklister og bilister i kryss mellom sykkelveg og bilveg

Forfattere: Fridulv Sagberg
Rapportnr: 1072/1997
Språk: Norwegian

For å undersøke hvorvidt trafikantenes vikeatferd i kryss mellom sykkelveg og bilveg er i samsvar med gjeldende vikepliktregler, ble det gjennomført atferdsobservasjoner i tre ulike kryss, basert på videoopptak av 446 syklister på sykkelveg som krysset bilveg, hvorav det i 74 tilfeller var kryssende biltrafikk. I 70% av vikesituasjonene var det bilistene som vek, til tross for at syklistene alltid har vikeplikt når de kommer fra sykkelveg. Resultatene tyder på at trafikantenes atferd i kryssingssituasjonene i liten grad styres av formelle vikepliktregler, men snarere av signaler fra andre trafikanter (fart, blikkontakt, etc.), kryssutformingen (siktforhold, skilting/oppmerking), så vel som av alminnelige aktsomhetshensyn.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger