Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Arealdimensjonen i byvekstavtaler: Erfaringer fra Trondheimsområdet, Bergensområdet og Nord-Jæren

Arealdimensjonen i byvekstavtaler: Erfaringer fra Trondheimsområdet, Bergensområdet og Nord-Jæren

Forfattere: Aud Tennøy, Gro Sandkjær Hanssen, Einar Leknes
Rapportnr: 1906/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1959-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Vi har undersøkt hvordan areal ble håndtert i forhandlinger om byvekstavtaler. Alle valgte å legge regional eller interkommunal plan til grunn for arealutvikling i avtalene, og avtalene fikk i prinsippet ingen direkte innflytelse på arealutviklingen. Viktige spørsmål dreide seg om hvordan oppnå enighet om fremtidig utbyggingsmønster som bidrar til nullvekstmålet, og sikre at dette følges opp i tråd med plan- og bygningsloven. Et viktig innspill er at kommunene må gis og ta større ansvar for å utvikle visjoner, mål og løsninger som både bidrar til nullvekstmålet og til å ivareta viktige hensyn for kommunene. Utvikling av visjoner og løsninger for byområdet kan skje gjennom regional eller interkommunal plan. Kunnskap er en nøkkelfaktor. Staten har kun svake sanksjonsmidler. Avtaleverket og styringsstrukturene bør forenkles, tilpasses og beskrives. Kommunene bør møte bedre forberedt før forhandlingene. En kritikk dreier seg om at staten selv handler på måter som gjør det vanskelig å nå nullvekstmålet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger