Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Anvendelsen av nettverksdata fra mobiltelefoner til reisevaneforsking

The application of cellular network data for travel behavior research

Forfattere: Fredrik Alexander Gregersen, Erik Bjørnson Lunke
Rapportnr: 1657/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2175-9
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Når en mobiltelefon kobler seg til telenettet lagres informasjon om posisjonen til mobilmasten som telefonen er koblet til. Videre lagres blant annet informasjon om tekst, tale og datatrafikk. Slike data kalles nettverksdata fra mobiltelefoner og kan benyttes til reisevaneforskning. Det er viktig å merke seg at slike data vil generes ikke bare når telefonen blir brukt aktivt, men også når telefonen er slått på og koblet til mobiltelefonnettet. Denne rapporten oppsummerer litteraturen knyttet til bruk av slike data til reisevaneforskning. Litteraturen peker på at slike data har mange bruksområder innen reisevanefeltet. Flere studier har blant annet brukt slike data til trafikktellinger og tellinger av lange reiser. Det er imidlertid en del utfordringer knyttet til bruk av slike data blant annet knyttet til personvernet til respondenten, utvalgsskjevhet og utfordringer med å fastslå posisjon til mobiltelefonen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger