Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Analytisk rammeverk for undersøkelser av målrettet bruk av konkurranseutsetting av persontransporttjenester

Reference Framework for Analyzing Targeted Competitive Tendering in Public Transport

Forfattere: Didier van de Velde
Rapportnr: 730/2004
ISBN: 82-480-0440-6
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer det analytiske rammeverket for prosjektet "Målrettet bruk av konkurranseutsetting av persontransporttjenester". Formålet med rapporten er slik å etablere et rammeverk for å kunne få en strukturert kartlegging av de viktigste institusjonelle rammebetingelsene for ulike former for konkurranseutsetting gjennom en klassifikasjon av ulike organisasjonsformer slik disse kan observeres i kollektivtransport i Europa. Et sentralt skille er mellom regimer med hhv markeds- og myndighetsinitiativ, og de ulike roller myndighetene spiller innen slike regimer. Et annet skille referer til ulike nivå for planlegging og kontroll innen kollektivtransport: strategisk, taktisk og operativt nivå.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger