Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Analyser av tre scenarier for arealutvikling i Haugesund

Analyser av tre scenarier for arealutvikling i Haugesund

Forfattere: Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt, Njål Nore
Rapportnr: 1322/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1526-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

På oppdrag fra Haugesund kommune har TØI analysert konsekvenser for en rekke kriterier av tre scenarier for arealutvikling i Haugesund. Kriteriene er i stor grad knyttet til målsettinger om å utnytte vekstkraften til å utvikle Haugesund til den livskraftige, bærekraftige og pulserende regionsbyen som trekker innbyggere og bedrifter til byen og til Haugalandet. I scenario Sentrum styres utbyggingen av deler av boligbyggingen og hovedtyngden av ny handel og nye arbeidsplasser inn mot sentrum, mens scenariene Null og Alle muligheter styrer utviklingen mot ytterkantene av byen. Analysen konkluderer med at scenario Sentrum i størst grad bidrar til å nå de definerte målsettingene. Dette scenariet scorer best på alle kriteriene scenariene er vurdert mot.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger