Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Analyse av varestrømmene gjennom de fem trafikkhavnene i Vestfold

Analyse av varestrømmene gjennom de fem trafikkhavnene i Vestfold

Forfattere: Øystein Hop, Torhild L. Barlaup
Rapportnr: 1004/1995
Språk: Norwegian

Analyser viser at varestrømmene gjennom de fem trafikhavnene i Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik i all hovedsak er knyttet til det lokale næringsliv (eksklusive fergene). En liten andel, varierende fra 2 til 35%, er gods til/fra brukere utenfor havnenes respektive kommuner. Anslagsvis 75% av godset transporteres på skip i løsfart. Brukerne er stort sett tilfreds med dagens havnetilbud, men etterlyser prioritering av næringsinteresser. Følgende fire tiltak anbefales: Dagens havnestruktur opprettholdes. Rollefordelingen mellom havnene videreutvikles. Eventuelle utbygginger, nye tilbud etc. legges til Larvik. Det bør vurderes et samarbeid på havnenes markeds- og driftsside.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger