Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Alternative utviklingsbaner til NTP 2025-2036 - Effekter av nye teknologier og samfunnstrender

Alternative utviklingsbaner til NTP 2025-2036 - Effekter av nye teknologier og samfunnstrender

Forfattere: Niels Buus Kristensen
Rapportnr: 1939/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1998-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten setter opp fem alternative utviklingsbaner med tanke på å framskrive transportomfang og transporttilbud. De fem banene ‘Teknologi’, ‘Lav vekst’, ‘Høy vekst’, ‘Nullvekstmål’ og ‘Klimamål’ baseres på kombinasjoner av alternative antakelser i forhold til referansebanens forutsetninger for samfunnstrender innen teknologi, demografi, økonomi og prisutvikling. Disse trendene analyseres i forhold til forventede kvantitative implikasjoner for blant annet transportomfang og fordelingen på transport¬former. Formålet med de alternative utviklingsbanene er å belyse hvordan usikkerheten om framtiden påvirker avkastningen av ulike infrastrukturprosjekter og sammenlikning av prosjektene i relasjon til NTP 2025-2036. Utviklingsbanenes påvirkning på utfordringsbildet analyseres oppdelt på i og utenfor byområder, og det beskrives kort hvordan påvirkningen varierer på tvers av de åtte korridorene i Nasjonal transportplan.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger