Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Alternative systemer for beregning av engangsavgift på personbiler

Alternative systemer for beregning av engangsavgift på personbiler

Forfattere: Trond Arnljot Jensen, Knut Sandberg Eriksen
Rapportnr: 434/1999
ISBN: 82-480-0096-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Formålet med prosjektet har vært å finne ut om alternative utforminger av engangsavgift på personbiler kan gi samfunnsøkonomiske- , miljømessige- og/eller sikkerhetsmessige- gevinster i forhold til dagens avgiftssystem. I prosjektet formulerte vi en etterspørselsmodell for nybilmarkedet som viser at det er mulig å utforme et provenynøytralt avgiftssystem med svakere progresjon enn dagens system som både vil gi en samfunnsøkonomisk, miljø og kollisjonssikkerhetsmessig gevinst. Den samfunnsøkonomiske gevinsten kan økes om man går vekk fra kravet til provenynøytralitet, men da vil samtidig de negative eksterne effektene øke. Oppsummeringsvis har vi sett at dagens system for engangsavgift trolig har for høy progressivitet selv om det ellers tilsynelatende er riktig utformet. Et stykkbasert avgiftssystem vil imidlertid ikke medføre en forbedring fordi dette både har dårlige samfunnsøkonomiske- og fordelingsmessige virkninger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger