Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Alternative metoder for inntektsregulering av mindre og særegne strømnettselskaper

Benchmarking of outlier electricity grid companies

Forfattere: Kenneth Løvold Rødseth, Wiljar Hansen, Timo Kousmanen, Finn R. Førsund
Rapportnr: 1859/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1901-5
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I denne rapporten undersøker vi alternative metoder for sammen¬lignende effektivitetsanalyse av enheter som på bakgrunn av sin størrelse eller egenart, er unntatt fra utformingen av kostnadsnormen i den økonomiske reguleringen av norske strømnettselskaper. Formålet med rapporten er å danne et underlag i det videre arbeidet til NVE-RME med å utarbeide en inntektsrammeregulering som i større grad enn i dag bidrar til å fylle energilovens formålsbestemmelse. Dette gjøres gjennom en større grad av frikopling mellom egne kostnader og kostnadsnorm for selskapene som i dagens regulering er unntatt målestokk-konkurransen i utformingen av kostnadsnormen. I rapporten undersøker vi tre alternative metodiske retninger: a) tilpasninger til DEA metodikken, b) paneldata analyser og c) lokale front estimatorer. Basert på analysene i rapporten, foreslår vi å gå videre med nærmere studier av egnetheten til lokale front-estimatorer for inkludering av selskapene som i dag er utelatt fra målestokk-konkurransen i beregningen av kostnadsnormen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger