Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Alternativ lokal finansiering av miljøvennlige transportformer

Alternativ lokal finansiering av miljøvennlige transportformer

Forfattere: Kjell Jansson, Bård Norheim
Rapportnr: 1106/1998
Språk: Norwegian

Utvikling av mer miljøvennlige transportformer i byområder, dvs tiltak for kollektivtransport og sykkel, er i dag presset innenfor strenge finansielle rammebetingelser. Samtidig viser en rekke undersøkelser at forholdene må legges til rette på en rekke områder for at disse transportformene skal bli konkurransedyktige i forhold til bilen. Dette notatet diskuterer muligheter og konsekvenser av en alternativ finansiering av miljøvennlig bytransport. Det er utarbeidet en skisse til en alternativ finansieringsmodell som bygger på fem hovedelementer 1. Øremerkede satsingsmidler til miljøvennlige transportformål 2. Spleiselag basert på lokale transport-avgifter og ekstraordinære satsingsmidler 3. "Bærekraftige" investeringer 4. Resultatavhengige tilskudd 5. Lokalt ansvar for finansieringspakken

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger