Du er her

Aggressiv kjøring - en litteraturstudie.

Forfattere: Pål Ulleberg
Rapportnr: 709/2004
ISBN: 82-480-0416-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer en gjennomgang av forskning omkring aggressiv kjøring i trafikken. Litteraturgjennomgangen gir klare indikasjoner på at kjøreatferd som kan betegnes som "aggressiv" er forbundet med forhøyet ulykkesrisiko. Aggressiv atferd i trafikken synes å oppstå som en følge av både den trafikale situasjon og forhold ved enkeltpersonen. I særlig grad synes uforutsette hindringer som begrenser ens fremkommelighet å bidra til økt irritasjon, noe som i neste omgang øker sannsynligheten for aggressiv kjøreatferd. I tillegg synes bestemte personkarakteristika å ha sammenheng med forekomst av aggressiv kjøring. Videre er det mye som tyder på at egenskaper ved kjøretøyet har sammenheng med aggressiv kjøring, men det er usikkert hvorvidt dette skyldes at visse personer velger bestemte biltyper. Effekter av tiltak mot aggressiv kjøring og mulige tiltak i Norge er presentert.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger