Du er her

AD/HD og risiko for ulykker i veitrafikk

Forfattere: Truls Vaa, Beate Elvebakk, Kristen Fjellestad
Rapportnr: 987/2008
ISBN: 978-82-480-0925-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0926-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten oppsummerer litteraturen om sammenhengen mellom bilførere med ADHD og risiko for ulykker i veitrafikk. Litteraturen omfatter case-control studier, oversiktsarbeider, simulatorstudier og og evaluering av forsøk med bruk av medisinering av AD/HD. Det rapporteres resultater fra en norsk undersøkelse blant førere med AD/HD der en har beregnet ulykkesrisikoen pr mill kjørte kilometer og det presenteres en beregning av relativ risiko basert på en meta-analyse. Relativ risiko for hele materialet samlet er beregnet til 1.48 (1.26; 1.74). For studier som kontrollerer for kjørelengde beregnes relativ risiko til 1.30 (1.08; 1.57). Noen av undersøkelsene omfatter høy andel ADHD-førere med komorbiditet (Oppositional Defiant Disorder og Conduct Disorder). Relativ risiko i denne undergruppen er 1.79 (1.27; 2.51). Førere med ADHD har høyere risiko for å bli innblandet i personskadeulykker enn materiellskadeulykker, med relativ risiko på hhv 1.90 (1.48; 2.43) og 1.19 (0.96; 1.48).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger