November 2016

Redigert av Eivind Farstad

Vekst i vegtrafikken

Vegtrafikken økte med 1,2 prosent i september sammenlignet med september 2015. 

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen oktober 2015 – september 2016. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Juni

Juli.

Aug.

Sep.

Jan.-sep.

All trafikk

1,4

2,5

2,2

-1,2

2,5

-4,6

3,5

1,5

1,0

-0,5

1,6

1,2

0,5

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Vekst i utenlandsk flytrafikk

Økning på 1 prosent i passasjertrafikken med fly i oktober. Nedgang i innenlandsk trafikk og økning i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Oktober 2016, august – oktober 2016 og november 2015 – oktober 2016.


Type trafikk

Okt. 2016
Siste måned

Aug. – okt. 2016
Siste tre måneder

Nov. 2015 – okt. 2016
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

-1

1,6

 0,7

Utenlandsk trafikk

3

0,6

 1,0

All trafikk

1

1,2

 0,8

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Nedgang i delindeksen for transport

Økning på 0,5 i konsumprisindeksen i september, men en nedgang på 0,1 i delindeksen for transport.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks september 2016

146,4

154,9

Endring siste måned

0,5

-0,1

Endring siste 12 måneder

3,7

2,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 1998 =100.

Nedgang i både trafikkarbeidet og transportarbeidet

Nedgang i både trafikkarbeidet og i transportarbeidet i 1. kvartal 2016 i forhold til 1. kvartal 2015. 

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 1. kvartal 2016. Endring i forhold til 1. kvartal 2015.

 

1. kvartal 2016

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

449,6

-12,0

Tomkjøringsprosent

27,8

10,8

Transportmengde. Mill. tonn.

59,1

-7,3

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

4 593,6

-9,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger