Mai 2016

Redigert av Eivind Farstad

Vekst i antall førstegangsregistrerte kjøretøy

Med 19 500 kjøretøy førstegangsregistrert i april var det 8 prosent flere enn i april 2015.

Tabell 2. Førstegangsregistrerte kjøretøy i april 2016 og mai 2015 – april 2016. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste måned

Siste 12 måneder

Kjøretøygruppe

April 2016

Endring %

Mai 2015 – april 2016

Endring %

I alt

19 544

8

215 105

4

Personbiler

16 019

7

176 843

3

Busser

84

110

1 073

-4

Varebiler

2 948

8

32 359

7

Lastebiler

349

10

3 599

-1

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Vekst i vegtrafikken

Vegtrafikken økte med 3,5 prosent i april sammenlignet med april 2015. 

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen mai 2015 – april 2016. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Jan.-apr.

All trafikk

0,8

2,9

3,0

2,0

2,2

1,4

2,5

2,2

-1,2

2,5

-4,6

3,5

0,1

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Nedgang i flytrafikken til utlandet

En liten nedgang i passasjertrafikken med fly i april, som skyldes 3 prosent nedgang i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. April 2016, februar – april 2016 og mai 2015 – april 2016.


Type trafikk

April 2016
Siste måned

Feb. – apr. 2016
Siste tre måneder

Mai 2015 – apr. 2016
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

 1

1,5

-0,1

Utenlandsk trafikk

-3

1,8

 0,9

All trafikk

-1

1,6

 0,3

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall.

Nedgang i delindeksen for transport

Økning på 0,3 i konsumprisindeksen i april, mens det var en nedgang på 1,9 i delindeksen for transport.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

  Totalindeks Delindeks
Transport
Indeks april 2016 143,8 153,0
Endring siste måned 0,3 -1,9
Endring siste 12 måneder 3,2 2,0

 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 1998 =100.

En økning i transportarbeidet

Nedgang i trafikkarbeidet, men økning i transportarbeidet i 4. kvartal 2015 i forhold til 4. kvartal 2014. 

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 4. kvartal 2015. Endring i forhold til 4. kvartal 2014.

 

4. kvartal 2015

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

498,8

-2,5

Tomkjøringsprosent

22,5

-18,7

Transportmengde. Mill. tonn.

71,3

-2,2

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

5 341,6

7,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

 

 

 

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger