UrbaKnow-prosjektet

Samspillet mellom kunnskap og politikk for en bærekraftig byutvikling.

Urbanisering oppfattes og håndteres på forskjellige måter, blant politikere og planleggere og i ulike sektorer og fagtradisjoner. Det er ulike faglige og politiske synspunkter på urbanisering og spesielt miljøkonsekvensene. Samtidig spiller kunnskap en dominerende rolle i alle deler av byplanlegging og politikkutforming – både i måten utfordringer defineres og i valget av strategier og løsninger.

Spørsmålet er om det er fagtradisjoner som forklarer valget av ulike bypolitiske modeller og prosjekter, eller om det er snakk om større paradigmatiske endringer som påvirker både politikk- og kunnskapsutvikling. Hvordan blir eksempelvis ‘kompakt by’-modellen utfordret av den nyere ‘smart by’-trenden? Hvordan påvirker ny vektlegging på naturbaserte løsninger? Hvilke fag- eller sektorhensyn dominerer – og hvilke mekanismer brukes for å avveie ulike mål opp mot hverandre? Og ikke minst, hvordan blir det overordnete klimahensynet integrert i byutviklingsprosjekter?

UrbaKnow er delt i fire arbeidspakker

  1. om fagtradisjoner i byplanleggingen

  2. om utvekslingen mellom kunnskap og politikk for å møte byenes miljøutfordringer

  3. om hvordan urbanisering og miljøkonsekvenser kan vurderes i et komparativt internasjonalt perspektiv med et særlig søkelys på Oslo, London og Chennai

  4. om hvordan tverrfaglighet kan motvirke en ensidig eller fragmentert bruk av kunnskap i byutviklingen og –planleggingen

Ved å kombinere ulike fagtradisjoner som kunnskaps- og profesjonsteori med miljø- og utviklingsforskning kan prosjektet bidra med nye samfunnsvitenskapelige perspektiver på dagens urbanisering og miljøutfordringer – et felt som lenge har vært dominert av fysisk planlegging. Det komparative perspektivet gjør at dagens norske byutvikling forstås fra ulike ståsteder. Også metodologisk vil prosjektet kombinere ulike tilnærminger  - både kvalitative og kvantitative metoder, så vel policy- og diskursanalyse som surveyanalyse.

Forskerteam

Prosjektteamet består av sosiologene Vibeke Nenseth, TØI (prosjektleder) og Ragnhild Skogheim, NIBR og politisk økonom Desmond McNeill, SUM og filosof Beate Elvebakk, TØI. Prosjektet har knyttet til seg en ekspertgruppe bestående av professorene Adriana Allen og Adrian Atkinson (emeritus) ved Development Planning Unit ved University College London og Göran Sundquist, TIK-senteret, UiO .

Organisering

Prosjektet er finansiert av Miljø 2015-programmet over tre år (2014-2016). Det gjennomføres i regi av CIENS og er et samarbeidsprosjekt mellom CIENS-partnerne NIBR, UiO/SUM og TØI.

Et paper i regi av prosjektet (Vibeke Nenseth: «The Knowledge-Policy Interaction for Sustainable Urbanisation - Eased by Interdisciplinarity?») ble presentert på 3rd European Environmental Evaluators Network Forum, om 'Linking evaluation findings to enhancing sustainability', Helsinki, 28.-29. april 2014.

Ragnhild Skogheim  deltok på den 18. sosiologiske verdenskongressen, i Yokokohama, 12-19. juli 2014 med et paper om «Knowledge Traditions in Urban Planning». 

Prosjektet arrangerte første workshop med internasjonale eksperter 15.-16. september, 2014. Anledningen ble utnyttet til å la professor Adriana Allen fra University College London innlede på et CIENS Frokostseminarserie om Sustainable Cities across the South and the North. Prosjektet ble også presentert på Miljø 2015-programmets forskningskonferanse 6.-7. november 2014.

I forbindelse med avslutning av prosjektet arrangerte CIENS/TØI er frokostseminar 1. mars 2017. Her finner du presentasjonene og abstracts fra forskerne som presenterte på seminaret.

Siste nytt fra forskningsområdet

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger