Du er her

Kompetanseområde:

Universell utforming

TØI har over tid bygd opp en sterk og tverrfaglig kompetanse på universell utforming. Forskningen på temaet har hatt to hovedretninger: hvordan sikre mobilitet for flest mulig, og hvordan gjøre kollektivtransportsystemene tilgjengelig for større grupper av befolkningen.

I Norge er universell utforming høyt på dagsorden. Antidiskrimineringsloven fra 2008 og innlemmelsen av universell utforming som ett av fire hovedmål i Nasjonal transportplan (NTP 2006-2015; 2010-2019; 2014-2023) har bidratt til sterkt fokus på universell utforming. Temaet er aktuelt ikke bare fordi det er et rettighetsspørsmål, men også fordi det er bred politisk enighet, i EU og nasjonalt, om at tilgjengelighetstiltak er sentralt for å tilby alle god mobilitet og tilgjengelighet uten at det baseres på spesialløsninger.

TØI har gjennomført flere studier på området. Vi har jobbet med evaluering av konkrete tiltak, prosjekter, standarder. Vi har også jobbet med mer generelle spørsmål som hvordan tiltak for universell utforming blir verdsatt, hvilke effekter ulike tiltak får for gruppers reisevaner og velferd, samt hvilke mekanismer som bidrar til at overordnede målsettinger oppnås eller ikke oppnås.

Forsknings og utredningsoppdrag på universell utforming inkluderer:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger