Samfunnsøkonomisk analyse av

6 tiltak for syklister i Oslo og Akershus

Sykkelkalkulatoren gir svar på hvilke forutsetninger som må være til stede for at følgende tiltak skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Klikk på tiltaket for å åpne kalkulatoren:


Dokumentasjon og brukerveiledning

Versjon {{version}}, februar 2016

Dette nettstedet kopler prosjektarbeider og resultater fra ulike aktiviteter ved TØI. Formålet er å lage et lett anvendelig men likevel vitenskapelig basert verktøy for å evaluere planlagte sykkeltiltak.

Dette dokumentet beskriver forutsetninger i og oppbygging av sykkelkalkulatoren.

Verktøyet bygger på gjeldende anbefalinger for konsekvensanalyser, men med en del forenklinger som er motivert av ønsket om at dette verktøyet skal ha høy tilgjengelighet og brukervennlighet.

De viktigste forenklingene er:

  1. Etterspørselseffekter er ivaretatt sjablongmessig ved at tiltakene antas å generere en fast prosent ny etterspørsel som alternativt ville reist med bil eller buss. Etterspørselseffekter fra andre reisealternativer, som gange, t-bane og genererte reiser, er utelatt;
  2. Verktøyet forenkler analysen av hele reisen ved å bruke gjennomsnittlige, sjablongmessige egenskaper (tidsbruk, reiselengde osv) for trafikantenes reiser;
  3. I kostnadsberegningene for infrastrukturtiltakene er det forutsatt at årlige drifts- og vedlikeholdskostnader utgjør 7% av investeringskostnaden.

Nytteberegninger (betalingsvillighet) er basert på en undersøkelse blant NAF- medlemmer i Oslo og Akershus. Nyttekostnadsanalysene har i utgangspunktet ikke gyldighet for andre områder eller trafikantgrupper.

Dette regneverktøyet er derfor begrenset til å analysere sykkeltiltak basert på preferansene til NAF-medlemmer i Osloregionen. Bruk utover dette er ikke anbefalt, men kan likevel være en nyttig øvelse som et lavterskel, første skritt mot å analysere og prioritere sykkeltiltak for øvrig.

Med disse forbeholdene kan denne sykkelkalkulatoren gi en god indikasjon på nytten av tiltak for økt sykkelbruk.

Spørsmål og innspill kan sendes til Nils Fearnley eller Aslak Fyhri.

Brukerveiledning

  1. Velg tiltak
  2. Legg inn lokale data om tiltaket. Jo mer presise tall, desto mer riktig blir nyttekostnadsberegningene.
  3. Velg hvilken faktor som skal vises på x-aksen i diagrammet. Da illustrerer diagrammet hvordan samfunnsnytten varierer med ulike verdier av denne faktoren.
  4. Hvis du mangler lokal informasjon om ett av elementene, kan du velge at dette skal vises i x-aksen i diagrammet. Da ser du hvordan samfunnsnytten varierer med ulike nivåer på denne inputvariabelen.