Du er her

Kompetanseområde:

Statlige virkemidler

TØI bidrar med forskning om virkemidler staten bruker for å påvirke lokale beslutninger knyttet til areal- og transportutvikling.

Vi studerer avtaler som ligger til grunn for samarbeid mellom stat, fylke og kommune, organiseringen av samarbeidet og hvorvidt virkemidlene som benyttes er hensiktsmessige gitt målsetningene som er satt.

Det er en gjensidig avhengighet mellom nasjonale og lokale myndigheter for oppnåelse av klimamål innen transportsektoren. Det kommunale nivået har for eksempel planmyndighet i henhold til plan- og bygningsloven, men vil være avhengig av midler fra nasjonale myndigheter til utbygging av transportinfrastruktur eller forbedring av kollektivtilbudet.

Nasjonale myndigheter har etablert en rekke virkemidler for styring av kommuner og fylkeskommuner. Blant annet gjøres dette ved å forplikte aktørene gjennom avtaleinngåelse og deretter gjennom å overvåke og belønne utviklingen på utvalgte indikatorer over tid (som for eksempel i belønningsordningen og i bymiljøavtalene). På denne måten innebærer avtalene et forsøk på å vri kommunenes interesser, politikk og tiltak i retning av de nasjonale målsettingene, samtidig som staten unngår direkte styring av den kommunale virkemiddelbruken. Denne formen for styring har bredt om seg både i Norge og andre land, og representerer en overgang fra direkte statlige intervensjoner i kommunale saker, til mer indirekte former for innflytelse og kontroll gjennom kontrakter og regulering. Viktige forskningsspørsmål knytter seg til hvorvidt slike avtaler er hensiktsmessige i arbeid med reduksjon av klimagassutslipp fra transport.

I forskningsrådsprosjektet  studerer vi bymiljøavtalene og spør hvilket potensial disse har for å tilrettelegge for en bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling? Prosjektet utføres i samarbeid med CICERO (prosjektledelse) og NIBR. Les mer om prosjektet her.

I et annet forskningsrådsprosjekt, COMMUTE, studerer vi virkemiddelpakker i tre norske byer. Som del av prosjektet inngår en doktorgrad, hvor fokus er rettet mot befolkningens aksept av tiltak som vil inngå i de nye bymiljøavtalene. 

Kontaktperson

Aud Tennøy

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger