logo

Søk

Du er her

Tema for masteroppgave:

Preferanser og verdsetting i transport?

Samfunnsøkonomiske analyser blir mye brukt i samferdselssektoren, særlig ved vurdering av store investeringer i infrastruktur.

For å kunne gjøre slike analyser trenger en en rekke tall som måler den samfunnsøkonomiske nytten av transportforbedringene for de reisende og bedrifter som sender varer. Det finnes derfor offisielle enhetspriser som angir nytten av blant annet spart reisetid, pålitelighet, komfort, sikkerhet og trygghet i transport.

I to pågående prosjekter for norske myndigheter skal Transportøkonomisk institutt (TØI) i samarbeid med Menon Economics og Significance (Nederland) beregne nye enhetspriser for samfunnsøkonomiske analyser basert på undersøkelser av preferansene til brukerne innenfor både person- og godstransport. Undersøkelsene vil være basert på stated preference-metodikk, der brukerne gjør hypotetiske valg mellom ulike reise- eller transportalternativer.

Vi skal samle inn store mengder nye data, noe som gir gode muligheter for masterstudenter som ønsker å skrive masteroppgave basert på selvstendige empiriske analyser. Ved at studenten ser nærmere på utvalgte problemstillinger vil resultatene også være verdifulle for prosjektet. Mulige temaer inkluderer blant annet:

  • Hva er sammenhengen mellom komfort og trengsel om bord og tidskostnaden ved å reise?
  • Hvordan blir tidskostnaden påvirket av ny teknologi, inkludert helt eller delvis selvkjørende biler?
  • Hvordan påvirker hensynet til fysisk aktivitet og egen helse valget om å gå eller sykle?
  • Hvordan varierer betydningen av tid og pålitelighet i godstransport mellom ulike typer varer og næringer?
  • Hvor representative er internettundersøkelser for dette formålet, og hvordan blir svarene påvirket av intervjukonteksten?

Datainnsamlingen skjer hovedsakelig høsten 2018 og våren 2019, og prosjektet er derfor mest aktuelt for studenter som skriver masteroppgave våren 2019. Synes du dette høres interessant ut, ta kontakt!

Kontaktperson ved NMBU/Menon: Ståle Navrud

Kontaktpersoner ved TØI: Stefan Flügel, sfl@toi.no,  og Askill H. Halse ash@toi.no

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no