Tema for masteroppgave:

Parkering

Parkeringsrestriksjoner er et vanskelig tema - også politisk sett. Her er det mange problemstillinger å ta tak i.

Bil er det viktigste transportmidlet i Norge, samtidig er det et politisk ønske om at all vekst i persontrafikken i de store byene skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.

Interessante spørsmål innen parkeringsforskningen er:

  • Hvordan kan byenes parkeringspolitikk bidra til bedret miljø?
  • Gjør gateparkering sentrum mer eller mindre attraktivt?
  • Hva er konsekvensen av at parkering knyttes direkte til boligen?
  • Er innfartsparkering miljøvennlig?
  • Hvordan dekkes kostnadene når parkering er gratis for brukerne?


Det finnes en rekke spørsmål innenfor temaet parkering som er vel verdt en masteroppgave.

Forskningsområdet Byutvikling og bytransport omfatter forskning på parkering samt en rekke andre tilstøtende temaer. Vi er interessert i å knytte til oss studenter som ønsker å skrive masteroppgaver innenfor ”våre” temaer. Målet er å synliggjøre parkering som et interessant forskningsområde for studenter.

TØI, kan tilby god tilgang på flere databaser, som reisevaneundersøkelser, vi har for eksempel oversikt over hvor de som bruker innfartsparkeringene i Oslo og Akershus, bor. TØI kan også tilby biveiledere etter kapasitet, et bredt kontaktnettverk som kan være nyttig for intervjuer, og kontorplasser for inntil fem studenter.

Parkering er et relativt smalt studiefelt. På TØI blir det særlig studert med utgangspunkt i planlegging, samfunnsgeografi og statsvitenskap. Andre innfallsvinkler kan også være interessante.

Særlig relevant er: Samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, sosiologi og statsvitenskap.

Ta kontakt!

Vi ønsker at interesserte studenter selv formulerer en problemstilling og tar kontakt.  Vår kontaktperson for dette er forskningsleder Aud Tennøy  som vil videreformidle skisser til aktuelle forskere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger