logo

Søk

Du er her

Tema for masteroppgave:

Grønt skifte til fornybar tungtransport

Tynge kjøretøy utgjør 2/3 av klimagassutslippene fra transportsektoren og er av de utslippene som har økt mest. Hvordan få til et grønt skifte innen tungtransport?

For å nå regjeringens mål om 40 prosent utslippskutt innen 2030 (fra 1990), må utslippene fra tungtrafikken reduseres med minst 58 prosent fra dagens nivå.

Et 70-talls aktører innen transportsektoren i Norge har underskrevet en erklæring der de forplikter seg til å velge fornybare transportløsninger (Zero).

Det finnes mange gode fornybare løsninger med biodrivstoff, hel- og delelektriske løsninger og hydrogen. Fornybar drivstoff er nå blitt konkurransedyktig og gir fossil drivstoff konkurranse. Nye løsninger med batteri og hydrogen for tyngre kjøretøy er også på full fart inn.

Problemstilling

Hvordan få til et grønt skifte innen tungtransport – drivere, barrierer og stimuli?

Teoretisk perspektiv

Sustainability transition perspektiv (TIS, MLP). Systemelementer og funksjoner, landskap, regime og nisjer. Betydning av

  • Teknologisk innovasjon (el. Hydrogen etc.)
  • Organisatorisk innovasjon 
  • Geografiens betydning (multi-scalar)

Oppgaven passer for studenter på for ekempel samfunnsgeografi (siden dette dreier seg om innovasjon, både teknologisk og organisatorisk), men også studenter fra andre fag kan være aktuelle. Kjennskap til/interesse for teknologiske endringer og samfunnsmessige implikasjoner er en fordel.

Kontaktperson: Inge Beate Hovi eller Ove Langeland

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no