logo

Søk

Du er her

Tema for masteroppgave:

Fordelingseffekter av offentlige tilskudd til kollektivtransporten

Det bevilges store beløp i form av subsidier til drift av kollektivtransport. Hvordan er fordelingseffektene?

Hvem er vinnerne og hvem er taperne?

Ser vi nærmere på Akershus fylke går omtrent halvparten av samferdselsbudsjettet til kollektivtransport. I tillegg kommer statens kjøp av togtjenester. Vi ønsker å se nærmere på helheten i pengestrømmene i kollektivtransporten.

TØI tilbyr veiledning / biveileder til én til tre masteroppgaver som er interessert i å se nærmere på fordelingseffekter av midlene som brukes til kollektivtransporten.

Studentene vil knyttes til det pågående forskningsprosjektet «fordelingseffekter i transport» som er en del av «Smartmob» (som ser nærmere på Hovedstadsregionen).

Metodevalg for oppgaven kan styres litt av studentenes metodekunnskaper, men det forutsettes at studentene har gode ferdigheter innen statistiske analyser og mikroøkonomi, og interesser for fordelingsspørsmål og transportsektoren.

TØI har tilgang til flere ulike datakilder som det kan være aktuelt å benytte: oversikt over produksjonskostnader, passasjertall, registerbaser sysselsettingsstatistikk og reisevanedata, blant annet.

Kontaktpersoner er Harald AasJørgen Aarhaug eller Nils Fearnley 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no