Du er her

Tema for masteroppgave:

Byutvikling og bytransport

Transportomfanget vil i stor grad avhenge av lokaliseringsmønsteret. Byutvikling og bytransport er et forskningsfelt med mange viktige spørsmål som kan være aktuelle fore en masteroppgave.

Har du lyst til å skrive masteroppgave med veiledning fra TØI?

Viktige problemstillinger:

  • Hvorfor blir det ikke mindre biltrafikk, selv om det gjentatte ganger er vedtatt politisk at all trafikkvekst skal skje med kollektiv, gang og sykkel?
  • Hvordan bør byene utvikles for å bli klimavennlige og attraktive?
  • Hvordan bidrar plan- og beslutningsprosesser til dagens utvikling?
  • Har restriktive tiltak et legitimitetsproblem?
  • Hva er lokalsentrenes rolle for trivsel og miljø i byer?

Det finnes mange flere spørsmål som er verdt å studere!

Forskningsområdet Byutvikling og bytransport driver forskning på areal- og transportplanlegging og en rekke andre nærliggende temaer. Vi er interessert i å knytte til oss studenter som ønsker å skrive masteroppgaver innenfor ”våre” temaer. Vårt mål er å synliggjøre areal- og transportplanlegging som et interessant forskningsområde for studenter.

TØI kan tilby god tilgang på flere databaser, som reisevaneundersøkelser, biveiledere etter kapasitet, et bredt kontaktnettverk innen kollektivtransporten som kan være nyttige for intervjuer, samt kontorplasser for inntil fem studenter.

Byutvikling og bytransport blir studert på mange måter og fra flere ulike fagbakgrunner. Blant annet planlegging, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, sosiologi og statsvitenskap kan være interessante.

Ta kontakt!

Vi ønsker at interesserte studenter selv formulerer en problemstilling og tar kontakt.  Vår kontaktperson er forskningsleder Aud Tennøy, og hun vil videreformidle skisser til aktuelle forskere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger