logo

Søk

Du er her

Tema for masteroppgave:

Arbeidsreiser og virkemidler for bærekraftig transportutvikling

Masteroppgaver i forbindelse med prosjektet COMMUTE. Prosjektet er finansiert av forskningsrådet.

Arbeidsreiser med bil er en stor trafikkutfordring i norske storbyer. I Nasjonal transportplan (NTP) er målsettingen at veksten i trafikken skal foregå med kollektivtransport, til fots og på sykkel. Målsettingen krever kunnskap om hvordan arbeidsreisene foregår, og hvilke virkemidler som både er effektive og politisk gjennomførbare.

Prosjektet COMMUTE vurderer pågående og foreslåtte virkemiddelpakker i Oslo, Bergen og Trondheim i forbindelse med bymiljøavtalene som er under utarbeiding. Dette gir kunnskap om arbeidsreiser og virkemidler for en bærekraftig transportutvikling.

Arbeidspakker:

  1. Identifisere primære forskjeller i arbeidsreiser og faktorer som kan forklare disse
  2. Vurdere potensial for endring i arbeidsreiser
  3. Vurdere aksept av tiltak i befolkningen i de tre byene
  4. Undersøke politisk utforming av tiltak
  5. Syntese og formidling.

Ulike metoder tas i bruk.

COMMUTE er et samarbeid mellom forskjellige faggrupper. Prosjektet har en internasjonal ekspertgruppe fra Nederland, Tyskland, Sverige og Storbritannia, og en referansegruppe bestående av representanter fra de tre byene, Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Helsedirektoratet og ulike interesseorganisasjoner.

Prosjektet går i perioden 2016-2019.

Resultater blir publisert i tidsskrifter og presentert på konferanser og for brukere samt bli lagt ut på TØIs nettside.  

Masterstudenter knyttet til prosjektet vil få mulighet til å få kontakt med noen av de fremste ekspertene i Europa på feltet mobilitet og reisevaner (først og fremst geografer).

Muligheter for kontorplass på TØI for en begrenset periode.

Vi ønsker å knytte til oss en eller to masterstudenter for å undersøke nærmere følgende spørsmål:

  1. Høsten 2017 ble bomtakstene økt betydelig i Oslo. Vi har spørsmål i den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) om man passerer en bomring på sine reiser. Det kommer snart en ny RVU, den har gode data på Oslo, samtidig som den har gått kontinuerlig de fire siste årene, dermed egne for før- og etterundersøkelse. Her er det mulighet for før- og etterundersøkelser om dette har påvirket bilbruk på arbeidsreiser (hvilken effekt på bilbruk og ulike bilbrukere (kjønn, alder, familiesituasjon, utdanning, bosted (retning inn og ut av Oslo til jobb). Relevant for samfunnsgeografer, sosiologer.
  2. Som en del av Oslopakke 3 vil det også settes opp flere bomringer i Oslo - som åpnes mars 2019. Hva vil effekten av de nye bomringene bli for arbeidsreiser og da spesielt bruk av bil på arbeidsreisen? Og hvem (alder, kjønn, utdanning, inntekt, bosted, familiesituasjon, kvalitet på kollektivtilbudet mm) er det som eventuelt som går over til andre transportmidler? Vi ønsker en studie som sammenlikner før- og ettersituasjonen. Som grunnlag for analysene kan den nasjonale reisevaneundersøkelsen benyttes. Relevant for samfunnsgeografer, sosiologer.
  3. I prosjektets arbeidspakke 1, vil det bli identifisert ulike «arbeidsreisegrupper» - disse gruppene vil variere etter hvilke typer begrensninger og muligheter de har for mobilitet (jf. Hägerstrands tidsgeografi 1971). Vi ønsker å få et større innblikk i sammenhengen mellom arbeidsreisen og livskvalitet («wellbeing») og hvordan dette vil variere mellom ulike typer arbeidsreiser (f eks som identifisert i arbeidspakke 1). Litteraturen på sammenhengen mellom arbeidsreiser og livskvalitet vokser, vi vet f eks at lange reiser bidrar til en mindre tilfredshet med livet i stort. Det mangler imidlertid kunnskap om sammenhengen som ser arbeidsreisen i et større perspektiv, f eks i forbindelse med familiers sosio-temporale organisering av hverdagen. Harveys begrep om «time-space compression» (1989) og Baumans teori om «the liquid modernity» (2000) kan være gode utgangspunkt. Hvorfor er bilen viktig for noen? Blir det et frirom i perioden mellom hjem-arbeid-hjem? Hva med de som reiser med tog, føler de en forpliktelse til å arbeide når de reiser med tog? Og ikke alle profesjoner kan arbeide mens de reiser kollektivt, hvordan opplever de sin togreise? For å kunne studere disse sammenhengene, ser vi for oss at det blir gjennomført kvalitative intervjuer med personer med ulike typer arbeidsreiser og at disse blir sett sammenheng med hvordan de organiserer livet sitt ellers og hvilke profesjoner de har. TØI kan også være behjelpelige med å legge til rette for en oppfølgingsstudie av mer kvantitativ art. TØI har inngående kompetanse på begrepet «wellbeing» og hvordan dette kan forståes, defineres og operasjonaliseres. Relevant for: Sosiologer, samfunnsgeografer.

Kontaktpersoner ved TØI: Susanne Nordbakke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no