logo

Søk

Du er her

Sovning på jobb et problem innen transportsektoren

29 prosent av et utvalg av norske transportoperatører rapporterer å ha sovnet eller duppet av på jobb minst én gang i løpet av de siste tre månedene.  Årvåkenheten avtar brått når arbeidsøkten nærmer seg slutten for de fleste typer operatører.

Trøtthet og sovning på jobb kan få store konsekvenser for de som er transportoperatører i ulike deler av samferdselssektoren.

Trøtthet og utmattelse blant profesjonelle transportoperatører antas å bidra til en vesentlig andel av ulykker og kritiske hendelser. Omfanget av trøtthet den siste timen i arbeidsøkten er høyest blant operatører i jernbanesektoren, fulgt av maritime vaktoffiserer og deretter yrkessjåfører på veg.

Kartleggingen av risiko ved hjelp av en trøtthetsmodell viser at hvilke trøtthetsrelaterte utfordringer transportoperatørene står ovenfor varierer ut fra hvilke sektorer og bransjer de arbeider i. Hensikten med spørreundersøkelser er  å kartlegge hvordan trøtthet og risiko for trøtthet varierer mellom transportoperatører i ulike sektorer som veg, sjø og bane.

Resultatene viser at 29 prosent av transportoperatørene i utvalget har sovnet eller duppet av på jobb minst en gang i løpet av siste tre-måneders periode. 4 prosent oppgav at de fikk mindre enn fem timers søvn det siste døgnet før de gikk på jobb.

Undersøkelsen viser også at livsstil kan være et problem. Over 70 prosent av transportoperatørene i utvalget var overvektige. Det tilsvarende tallet for den norske befolkningen er 44 prosent.

Å sovne mens man er på jobb ble brukt som indikator på trøtthetsrelaterte feil, og dette var mest utbredt blant jernbaneoperatører: 63 prosent av gods- og 52 prosent av passasjertogoperatører hadde duppet av eller sovnet minst én gang de tre siste månedene. 29 prosent av maritime vaktoffiserer oppgav å ha sovnet mens de betjente fartøyet, og det tilsvarende tallet for buss- og lastebilsjåfører var 26 prosent.

Avhengig av bransje oppgir mellom 20 og 38 prosent av vaktoffiserer (eksklusive fergekapteiner) at de bryter arbeidstidsbestemmelsene minst en gang i uken. Til sammenligning rapporterte kun 11 prosent av lastebilsjåførene at de bryter regelverket for kjøre- og hviletid minst en gang i uken. Svært få jernbaneoperatører oppgav å bryte arbeidstidsreglementet.

Rapport:
Trøtthet blant operatører i land- og sjøbaserte transportformer i Norge. Risikoprofiler. Trøtthet i Transport Rapport IV. TØI Rapport 1440/2015. Forfattere: Ross Owen Phillips, Fridulv Sagberg, Torkel Bjørnskau
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no