Kompetanseområde:

Sentrumsutvikling

Attraktive og levende sentrum er en viktig målsetting for mange norske byer. Samtidig taper sentrum i konkurransen om butikker og handlende til kjøpesentrene utenfor byene, og sentrum mister relevans som handels- og møtested for befolkningen. Hva kan byene gjøre for å styrke sine sentrum?

Viktige spørsmål dreier seg om hvordan kommunene, gårdeierne og virksomhetene i sentrum kan jobbe bedre sammen for å gjøre sentrum attraktivt for handelen og deres kunder. Andre viktige spørsmål er knyttet til sammenhenger mellom handel, tilgjengelighet og bymiljø. Et meget aktuelt spørsmål dreier seg om hvorvidt redusert tilgjengelighet med bil, og økt tilgjengelighet med andre transportmidler, vil bidra til å styrke eller svekke sentrums attraktivitet. Bilfritt sentrum er et omdiskutert tema. Og hvordan varierer dette med bystørrelse og kontekst?

Plan- og beslutningsprosesser knyttet til sentrumsutvikling er spesielt komplekse. En rekke ulike aktører spiller viktige roller, og deres interesser er ikke nødvendigvis sammenfallende. Sentrum byr sjelden på konfliktfrie, ledige tomter for utbygging. Verneverdige bygg og bymiljøer bidrar til å gjøre prosessene og diskusjonene enda vanskeligere.

Slike spørsmål har opptatt forskningsgruppen Byutvikling og bytransport gjennom en rekke forskningsprosjekter:

Kontaktperson

Aud Tennøy

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger