Du er her

Kompetanseområde:

Rettferdige, inkluderende og folkehelsefremmende byer og bytransportsystemer

Hvordan byene og bytransportsystemene utvikles påvirker hvor rettferdige og inkluderende de er, og i hvilken grad de bidrar til å fremme god folkehelse.

Grad av tilgjengelighet til ulike aktiviteter påvirker hvordan innbyggerne kan innrette dagliglivet sitt, og hvor mye tid, krefter og penger det koster dem å gjennomføre ulike aktiviteter. Dette har innflytelse på folks opplevde og faktiske tilgang til arbeidsplasser, skoler, kultur, fritidsaktiviteter, handel, tjenester, service, mv.

Byutvikling og utvikling av bytransportsystemene kan, sammen med mekanismer for prisdannelser i boligmarkedene, bidra til at enkelte grupper i samfunnet får dårligere tilgjengelighet enn andre. Viktige spørsmål er hva slags by- og bytransportutvikling som bidrar til rettferdige og inkluderende byer.

Byer og byområder som er lite bilavhengige er mer inkluderende enn andre byer. I slike byer og områder kan også de som ikke har eller kjører bil, enten av økonomiske grunner, fordi de ikke har førerkort (alle under 18 år og mange eldre, for eksempel), på grunn av helse eller annet komme seg dit de skal. I bilbaserte byer har slike grupper dårlig tilgjengelighet.

By- og bytransportutvikling har dermed betydning for graden av sosial ekskludering i samfunnet. Vår forskning har så langt dreid seg om hvordan kjønn, alder og innvandringsstatus påvirker mobilitet, både i Norge og i det globale sør. 

Det finnes sterke koblinger mellom by- og bytransportutvikling, grad av fysisk aktivitet og folkehelse. Byer og byområder som legger til rette for at folk i stor grad går, sykler og reiser kollektivt på sine reiser, bidrar til økt fysisk aktivitet, mindre lokal forurensing og støy, og dermed til bedre folkehelse.

Det finnes også koblinger mot emosjonelle elementer som depresjon, ulykkelighet osv. I vår forskning er vi spesielt opptatt av hva slags by- og transportutvikling som bidrar til høyere gang- og sykkelandeler, som beskrevet over.

Kontaktperson

Tanu Priya Uteng

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger