logo

Søk

Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utvikling i transportytelser, kapasitetsutnyttelse og miljø for godsbiler

Utvikling i transportytelser, kapasitetsutnyttelse og miljø for godsbiler

Forfattere: Inger Beate Hovi, Jardar Andersen
Rapportnr: 1063/2010
ISBN: 978-82-480-1115-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1061-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Utvikling i kjøretøystørrelse, utnyttelsesgrad og årsmodell for bilene er av betydning for hvilke miljøkonsekvenser som er knyttet til godstransport. I foreliggende rapport har vi undersøkt utvikling i ulike kapasitetsutnyttelsesmål for godsbiler, samt styrker og svakheter ved de ulike målene. Beregning av forventet utvikling i utslipp som følge av innfasing av Euro 4 og Euro 5 peker i retning av muligheter for vesentlige reduksjoner i lokale utslipp fra godsbiler på svært få år. Dette skyldes at biler som er nyere enn fem år utfører drøyt halvparten av trafikkarbeidet. Utenlandske biler har lenge utgjort en økende andel av godstransporten over grensen. Veksten har vært høy for biler registrert i EU-land utenom Norden, og spesielt fra EUs nye medlemsland. De utenlandske bilene har økt i andel av innenriks trafikk- og transportarbeid, og utgjorde nær 7 prosent av innenriks transportarbeid i 2008.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no