Du er her

Sikkerhetskultur i transport

Forfattere: Torkel Bjørnskau, Frode Longva
Rapportnr: 1012/2009
ISBN: 978-82-480-0965-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0964-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

"Sikkerhetskultur" oppsto som begrep etter Tsjernobylulykken i 1986 og mangel på sikkerhetskultur ble lansert som en viktig årsak til ulykken. God sikkerhetskultur innebærer at sikkerhet er høyt verdsatt og sterkt fokusert. Sikkerhetskultur har i liten grad vært undersøkt i transportsektoren. Rapporten gjengir resultatene fra en survey til piloter, buss- og baneførere med spørsmål for å kvantifisere sikkerhetskulturen i de ulike transportgrenene. Sikkerhetskulturen framstår som best i luftfart og som dårligst i bussbransjen. Resultatene viser også at det er klare sammenhenger mellom sikkerhetskultur og arbeidsmiljø, og mellom sikkerhetskultur og jobbrelatert sykefravær. Sikkerhetskulturen i virksomheten påvirker den enkelte førers sikkerhetsatferd både på jobb og privat. Det er også en klar sammenheng mellom egen sikkerhetsatferd og selvrapporterte hendelser og ulykker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger