Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsøkonomisk analyse av økt totalvekt som forbeholdes nullutslippslastebiler

Samfunnsøkonomisk analyse av økt totalvekt som forbeholdes nullutslippslastebiler

Forfattere: Daniel Ruben Pinchasik, Anne Madslien
Rapportnr: 2026/2024
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2153-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf

TØI utførte i 2023 en samfunnsøkonomisk analyse av virkningen av økt lastvekt i påvente av at kjøretøy-parken på fossilt drivstoff fases ut (TØI-rapport 1950/2023). Analysen viste at tiltaket ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Foreliggende rapport besvarer et oppfølgingsoppdrag fra Statens vegvesen og ser på hvordan nytteeffekter påvirkes dersom vektøkningen forbeholdes nullutslippskjøretøy. Til dette studeres endringer i transportkostnader, trafikk-arbeid, transportmiddelfordeling, vegslitasje, klima-gassutslipp og øvrige eksternaliteter ved ulike innfasingsbaner for nullutslippslastebiler. Den direkte nyttegevinsten av økt lastvekt blir lavere når den forbeholdes nullutslippskjøretøy, fordi tiltaket da påvirker færre biler. Isolert sett medfører vektøkninger gitt til alle biler derfor bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet. De fleste nytteeffekter (f.eks. CO2-utslipp) drives imidlertid først og fremst av nullutslipps-andelen, og i mindre grad av økte vekttillatelser. Klima- og transportmålene medfører dessuten et stort behov for virkemidler som stimulerer til raskere omstilling. Å forbeholde vektøkninger til nullutslipps-kjøretøy vil kunne framskynde deres innfasingstakt og dermed øke nullutslippsandelen, utslippsreduksjonen og samfunnsnytten. Størrelsen på denne ’forseringseffekten’ har dog ikke vært mulig å anslå.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger