Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Riksveg 611 - effekter av gruvedrift i Engebøfjellet

Riksveg 611 - effekter av gruvedrift i Engebøfjellet

Forfattere: Jan U Hanssen, Michael Wøhlk Jæger Sørensen
Rapportnr: 993/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0935-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Planer om gruvedrift i Engebøfjellet forutsetter gjennomføring av en konsekvensutredning. Produktene fra gruven skal skipes sjøvegen. Likevel vil anleggsvirksomheten og driftfasen medføre økt trafikk på rv 611. Avstanden til Naustdal er ca 20 km. Vegen er smal, men fungerer akseptabelt i dag fordi det er lite trafikk - ÅDT 400-900. Rapporten gir en oversikt over status og beskriver utfordringer i en fremtidig situasjon med en antatt dobling av trafikken og betydelig økt tungtrafikkandel. Det må derfor lages en plan for utvidelse av eksisterende møteplasser og etablering av nye slik at antall tilfeller der tunge kjøreøyer må rygge, kan begrenses. Med utgangspunkt i samtaler med lokale myndigheter og aktører har vi gjort forutsetninger om fremtidig bosettingsmønster og diskutert konsekvenser for dagens bosatte langs vegen. Et alternativ med persontransport med båt over fjorden er vurdert. Det må i så fall være bedriften som tilbyr dette, og det antas å få liten betydning for trafikken på vegen. Som avbøtende tiltak anbefales det at bedriftene utarbeider en transportplan for egen virksomhet og da spesielt rettet mot arbeidsreisene. Rapporten utgis kun i elektronisk utgave.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger