Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Revidert modell til beregning av ferjekriteriet i inntektssystemet for fylkeskommunene

Revidert modell til beregning av ferjekriteriet i inntektssystemet for fylkeskommunene

Forfattere: Kenneth Løvold Rødseth, Bo Dong, Stian Jakobsen, Janis Danebergs
Rapportnr: 1914/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1970-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag (Norwegian only)
Hele rapporten (Norwegian only)

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har bedt Transportøkonomisk institutt (TØI) om å utvikle en ny modell til å beregne kriteriet normerte fergekostnader i inntektssystemet til fylkeskom-munene. De viktigste utvidingene av eksisterende modell å etablere a) en kostnadsmodell som legger til grunn bruk av nullutslippsteknologi og b) en inn-tektsmodell som bygger på AutoPASS-regula¬tivet. Innen rammen av prosjektet er det utviklet en ny kostnadsmodell bygget på optimering og en ny inntektsmodell bygget på minste kvadraters metode. Den nye kostnadsmodellen viser en reduk¬sjon i energikostnader og en økning i kapitalkost¬nader sammenliknet med modellen KDD bruker i dag. Den nye inntektsmodellen gir et høyere anslag på billettinntekter enn den gamle modellen. Inntekts-behovet per fylke beregnes ganske likt av nytt og eksisterende modellapparat. Vi anbefaler fortsatt bruk av KDDs enkle kostnadsmodell på kort sikt, men implementering av den nye inntekts¬model¬len utviklet i prosjektet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger