logo

Søk

Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kvalitetskontrakter - Alternativer til anbud for kollektivtrafikken i Oslo. Vedleggsrapport

Kvalitetskontrakter - Alternativer til anbud for kollektivtrafikken i Oslo. Vedleggsrapport

Forfattere: Bård Norheim, Kjell Werner Johansen
Rapportnr: 385A/1998
ISBN: 82-480-0055-9
Språk: Norwegian

Denne rapporten omfatter konsekvensene av å innføre resultatavhengige tilskuddskontrakter i Oslo. Beregningene viser at det er mulig å utvikle en tilskuddskontrakt som i hovedtrekk klarer å forene en bedriftsøkonomisk tilpasning for AS Oslo Sporveier med et samfunnsøkonomisk optimalt tilbud innenfor dagens tilskuddsramme. Det er utviklet en tilskudds-modell som avhenger av rutetilbud og passasjertall og som ifølge disse beregningene vil gi en samfunns-økonomisk gevinst på ca 300 mill kr årlig, med ca 150 prosent økning i frekvensen og mer enn halvering av vognstørrelsen. Effektiviseringspotensialet vil avhenge av rammebetingelsene for en slik kontrakt. Detaljene i en slik tilskuddsordning og evt overgangsordninger må være gjenstand for forhandlinger og dermed påvirke det ”optimale” nivået for de enkelte tilskuddsfaktorene. Rapporten foreslår at det innføres en resultat-avhengig tilskuddsmodell i Oslo som en forsøksordning over 5 år som inneholder et ”sikkerhetsnett” i form av minimumskrav som må oppfylles for at kontrakten ikke skal oppheves.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no