logo

Søk

Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kryssløsninger i by - internasjonale anbefalinger for å sikre miljøvennlig bytransport

Kryssløsninger i by - internasjonale anbefalinger for å sikre miljøvennlig bytransport

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen
Rapportnr: 1004/2009
ISBN: 978-82-480-0952-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0951-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Formålet har vært å sammenfatte utenlandske anbefalinger om hvordan bykryss bør designes for å sikre gode forhold for syklister, fotgjengere og kollektivtrafikk. I alt 59 vegnormaler og håndbøker fra ni land er gjennomgått. Sammenligning av norske og de utenlandske anbefalinger viser at disse i mange tilfelle stemmer overens. Det er dog mulig å prioritere syklister i større omfang i norske håndbøker. Samtidig finnes det flere krysstiltak med potensial for å forbedre forholdene for især syklister og fotgjengere som ennå ikke er prøvd ut i Norge på systematisk vis eller inkludert i de norske vegnormaler. Det bør lages forsøk med disse tiltak i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no