logo

Søk

Du er her

Konkurranseflater i godstransport

Forfattere: Inger Beate Hovi, Stein Erik Grønland
Rapportnr: 1125/2011
ISBN: 978-82-480-1202-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1187-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Konkurranseflater mellom transportmidler i godstransport er analysert for ulike vareslag, avstander og korridorer knyttet til hhv innenrikstransport, import og eksport. For frakt av stykkgods mellom de store byene har jernbanetransport en markedsandel på over 50 % av transporterte tonn på flere relasjoner. Sjøtransport har størst markedsandeler innenriks for frakt av tørr og våt bulk. Størst potensial for økt jernbanetransport er knyttet til grenseoverskridende transporter. En analyse av hvilke tiltak som gir størst overføringseffekt fra veg til jernbane er (i rekkefølge) 1) økte drivstoffavgifter, 2) lengre krysningsspor for jernbane, 3) reduserte terminalkostnader for jernbane- og sjøtransport. De tiltak som gir størst overføring til sjø er (i rekkefølge): 1) Fjerning av vareavgift (i havn), 2) reduserte terminalkostnader i havn, 3) økte drivstoffavgifter, 4) fjerning av kai- og anløpsavgift og større tillatt dybde i enkelte havner. Fjerning av vareavgifter, kai- og anløpsavgifter og økt tillatt dybde gir alle overføring både fra veg og jernbane, mens økte drivstoffavgifter og reduserte terminalkostnader bare bidrar til en overføring fra vegtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger