Du er her

Indikatorer for miljøvennlig logistikk

Forfattere: Jardar Andersen, Olav Eidhammer
Rapportnr: 1072/2010
ISBN: 978-82-480-1081-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1080-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Indikatorer kan bidra til identifikasjon av problemområder og gode eksempler som igjen kan gi grunnlag for bedre virkemidler for å nå målene for miljøpolitikken. I denne rapporten foreslår vi et indikatorsett for miljøvennlig logistikk generelt, og et eget indikatorsett for effektiv og miljøvennlig logistikk og godstransport i by. Indikatorene kan benyttes til sammenligning mellom byer eller til studier av utvikling over tid på nasjonalt nivå eller for enkeltbyer. Ved hjelp av eksisterende statistikkgrunnlag kvantifiserer vi en rekke indikatorer både på nasjonalt nivå og for et utvalg norske byer. Vi finner at effektiviteten i lastebiltransport er forbedret over tid, og rask innfasing av nye kjøretøy har redusert de lokale utslippene fra lastebiltransport. På bynivå viser indikatorene store forskjeller i transportomfang og effektivitet, dels pga ulik næringsstruktur.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger