logo

Søk

Du er her

Godsknutepunkter - struktur og effektivitet

Forfattere: Stein Erik Grønland, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1128/2011
ISBN: 978-82-480-1198-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1191-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I tilknytting til transportetatenes arbeid med forslag til Nasjonal transportplan har arbeidsgruppa for effektive godsknutepunkt foreslått et sett av casestudier som skal bidra til å overføre gods fra veg til sjø og bane. Analysene er gjennomført med utgangspunkt i nasjonal godstransportmodell. I tillegg er det gjennomført analyser av caseeksempler for flere av scenarioene som et supplement til modellkjøringene. For utenrikstransport med lastebil er det særlig området rundt Göteborg som skiller seg ut med størst godsvolum til/fra Osloregionen. Godsvolumet er tilstrekkelig til å etablere en togrute med god frekvens, men avstanden til Oslo er i korteste laget til at jernbane er konkurransedyktig overfor lastebiltransport. Det er også tilstrekkelig godsgrunnlag for et jernbanetilbud fra Syd-Sverige inkludert København og fra Syd-Jylland. Også fra Rotterdam er det et tilstrekkelig godsgrunnlag for et daglig togtilbud, men et slikt tilbud bør koordineres med transport fra Nord-Tyskland og Syd-Sverige. En caseberegning viser at det er potensiale for jernbanetransport fra Rotterdam til Oslo også ut fra et kostnadsperspektiv for brukerne. Beregninger viser at dagens havnestruktur rundt Oslofjorden er bedre enn alternative løsninger både med hensyn til kostnader og eventuelle mål om større transport på sjø.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger