Du er her

Evaluering av Jentenes trafikkaksjon

Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl
Rapportnr: 1076/2010
ISBN: 978-82-480-1090-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1089-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Jentenes trafikkaksjon er en aksjon i regi av Trygg Trafikk som er rettet mot unge jenter i alderen 16 til 18/19 år. Hovedhensikten med aksjonen er å bevisstgjøre unge jenter om ulike risikofaktorer i trafikken og å vise dem at det nytter å si fra når man som passasjer synes at sjåføren kjører risikofylt. Hensikten med dette prosjektet har vært å gjennomføre en effektevaluering av aksjonen, dvs. å undersøke om aksjonen har hatt effekt på jentenes holdninger og selvrapporterte atferd. Med dette som formål har TØI gjennomført to spørreundersøkelser, én i 2007 og én i 2010, og vi har sammenlignet svarene til jenter som har vært med i aksjonen og jenter i en kontrollgruppe. Vi finner ingen klare resultater som indikerer at aksjonen har hatt effekt på holdninger og atferd. Det er imidlertid en gjennomgående tidseffekt i begge grupper som viser at jentene er blitt mer sikkerhetsorienterte over tid. Det er også en tendens til at jentene som har vært med i Jentenes trafikkaksjon er noe mer ”sikkerhetsorienterte” i svarene enn jentene i kontrollgruppa. Jentene som har vært med, har opplevd aksjonen som positiv og meningsfull.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger