Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Aldersforskjeller i bilføreres oppfattelse av faresituasjoner. Resultater fra to undersøkelser med en videotest.

Aldersforskjeller i bilføreres oppfattelse av faresituasjoner. Resultater fra to undersøkelser med en videotest.

Forfattere: Fridulv Sagberg
Rapportnr: 1015/2009
ISBN: 978-82-480-0970-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0969-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

En videobasert test på bilføreres oppfattelse av faresituasjoner i trafikken er utviklet ved TØI. I denne rapporten sammenlignes reaksjonstider målt med denne testen for tre ulike grupper førere, som varierer i alder og erfaring. Førere i aldersgruppen 35-55 år reagerer raskere på faresituasjonene sammenlignet både med førere over 65 år og unge, uerfarne førere (elever på trafikalt grunnkurs). Forskjellene mellom gruppene er særlig store for enkelte trafikksituasjoner, og det er behov for fordypende undersøkelser for å finne fellestrekk ved situasjoner som differensierer mellom førere med ulik kjøreerfaring. Det er også behov for mer kunnskap om sammenhengen mellom testresultater og ulykkesrisiko, samt muligheten for å trene opp disse ferdighetene, før en eventuelt kan vurdere nytten av lignende tester i forbindelse med førerprøve eller føreropplæring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger