logo

Søk

Du er her

PROSPECTS

Prosjekter inngår i Forskningsrådets TRANSIKK-program og pågår fra 2011 til 2015. Målet er å bedre transportsikkerheten i Norge. 

Kort om prosjektet

Hovedproblemstillingen i prosjektet er hvordan utsiktene er til å bedre transportsikkerheten i Norge. Prosjektet omfatter alle transportgrener. Utgangspunktet for å bedømme mulighetene til å bedre sikkerheten er vesensforskjell i vegtrafikk på den ene siden og de tre andre transportgrenene på den andre siden. I vegtrafikk inntreffer tusenvis av ulykker hvert år, og man kan studere hvordan disse fordeler seg mellom trafikantgrupper, på vegnettet, og så videre. Ved hjelp av statistiske analyser og modeller kan man etablere et godt grunnlag for å prioritere tiltak slik at de gir størst mulig nytte. I de andre transportgrenene savnes et slikt grunnlag. Ulykkene er meget få. Både i jernbane og luftfart supplerer man derfor ulykkesstatistikk med rapportering av uønskede hendelser. Men mange uønskede hendelser har lite potensial til å utvikle seg til ulykker på grunn av sikkerhetsbarrierer som er innført.

Arbeidspakker

Prosjektet er organisert med fem arbeidspakker eller delprosjekter:

  1. Analyse av maksimalt potensial for å bedre sikkerheten. Her samarbeides med et prosjekt i Statens vegvesens etatsprogram BEST (Bedre Sikkerhet i Trafikken).
  2. Analyse av prioriteringer av tiltak og mulighetene for å bygge slike prioriteringer på nyttekostnadsanalyser.
  3. Analyse av hindringer for å gjennomføre effektive tiltak, herunder doktorgradsstudium om maktforhold i lokal trafikksikkerhetspolitikk.
  4. Analyse av hvilken rolle tilsynsmyndigheter spiller for sikkerheten; blir sikkerhet bedre ivaretatt når det opprettes et tilsyn?
  5. Syntese av resultatene fra analysene i delprosjektene 1-4.

Det er publisert flere artikler i vitenskapelige tidsskrifter på grunnlag av prosjektet.

Prosjektteam

Rune Elvik er prosjektleder. Prosjektmedarbeidere er Terje Assum, Beate Elvebakk, Sunniva Frislid Meyer og Silvia Olsen. Prosjektet omfatter doktorgradsstudium ved Universitetet i Oslo for Silvia Olsen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no