logo

Søk

Du er her

Forskningsprosjekt 'Push and Show'

'Nudging'

Forskere på TØI skal studere hvordan små dytt (‘nudging’) påvirker folk til i større grad å velge sykkel og gange istedenfor bil på sine daglige reiser.

Politiske målsetninger om bærekraftig transport krever tiltak for å bedre forholdene for aktiv mobilitet.

Forskere på TØI skal i prosjektet vurdere lavterskeltiltak som er inspirert av prinsippene om 'nudging' (vennlig dulting), for økt aktiv transport, og endret  føreratferd som  redusere risikoen for ulykker med myke trafikanter.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet (prosjektnummer 267855).

Flaks!

Flere politikere har talt varmt for at man bør premiere syklister med et kronebeløp for hver syklede kilometer. Fra et atferdsøkonomisk perspektiv er det interessant å forske på om det å gi en større belønning til noen få, er et mer effektivt virkemiddel enn en slik flat belønning.

Skjema!

I prosjektet skal vi i tillegg til økonomiske og fysiske virkemiddel, teste ut nye kunnskap om psykologisk påvirkning.

Spor til endring

Transportplanleggere og utbygger benytter seg kanskje av dulting, uten at de er klar over det.  Vegoppmerking for syklister gir informasjon til ulike trafikantgrupper, og forteller om juridiske og fysiske reguleringer. Lite forskning har fokusert på hvordan oppmerkingen påvirker endring i transportmiddelvalg

For alle tiltak, vil effekten bli testet på en testgruppe /-strekning og sammenlignet med relevante kontrollgrupper.

Atferdsendring vil også bli målt med en app. Kost-nytte vurderinger vil bli gjort for å gi anbefalinger mot endringer i et større trafikksystem-perspektiv.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no