Du er her

Kompetanseområde:

Plan- og beslutningsprosesser for areal- og transportutvikling

Hvorfor blir det som det blir? Arealutviklingen og utviklingen av transportsystemene er i stor grad planlagt og bestemt gjennom offentlig styrte plan- og beslutningsprosesser.

Plan- og bygningsloven med tilhørende system og regelverk er et viktig instrument for styring av den fysiske utviklingen. Det offentlige planlegger, finansierer og bygger transportinfrastrukturen, og drifter kollektivtrafikk og infrastruktur. Man kunne dermed tro at styring av utviklingen i retninger som bidrar til måloppnåelse er en overkommelig oppgave.

Når dette ofte ikke ser ut til å være tilfellet, kan dette forklares med at systemet er mer komplekst enn det kan se ut til. Ulike politiske organer, offentlige etater og samfunnet for øvrig spiller flere og sterke roller. Alle politiske og administrative nivåer er involvert. Initiativer til utvikling kommer fra ulike private og offentlige aktører. Flere lover, regelverk og systemer for planlegging og beslutninger påvirker. Systemene er hele tiden i utvikling. Og aktørene har ulike målsettinger, som i mange tilfeller (tilsynelatende) er i konflikt med hverandre.

I denne konteksten er analyser av ulike utviklingsalternativer viktige. Hvilke alternativer som genereres, hvilke spørsmål som stilles, hvilke(n) kunnskap, metoder og data som brukes i analysene kan ha stor betydning for hvilke beslutninger som tas og dermed hvordan byene utvikles.

Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport bidrar med forskning om plan- og beslutningssystemene og -prosessene, og hva som påvirker utfallet av dem gitt som fysisk utvikling. Dette innebærer blant annet hvordan målkonflikter påvirker prosesser og utfall, og hva som er viktige barrierer mot at det lages planer for arealutvikling og utvikling av transportsystemene som bidrar til måloppnåelse.

Vi bidrar med kritisk forskning om hvordan planleggere og andre fagfolk agerer i plan- og beslutningsprosesser, hvilken kunnskap de bruker og ikke bruker, hvilke typer analyser de gjør og hvor god kvaliteten på disse analysene er, hvordan de samhandler med politikerne og hvordan politikerne på sin side forholder seg til kunnskapsgrunnlaget produsert av planleggere og andre fagfolk.

Publikasjoner:

Pågående prosjekter på dette området er:

Kontaktperson

Aud Tennøy

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger