logo

Søk

Utvikling og bevaring i sentrum

Utvikling og bevaring i sentrum – planprosesser og utvikling - hva vet vi, hvor er de største uenighetene og usikkerhetene, hva slags ny kunnskap har vi behov for?

Årets første seminar i Forum for byutvikling og bytransport er

Onsdag 10. mars kl. 9-12

Tema: Om utvikling og bevaring i sentrum – planprosesser og utvikling - hva vet vi, hvor er de største uenighetene og usikkerhetene, hva slags ny kunnskap har vi behov for?

I dette seminaret i ByBy-forum har vi fokus på hvordan problemstillinger knyttet til utvikling versus bevaring i sentrum kan håndteres i planprosesser og i fysisk utvikling. Fortetting og transformasjon i og ved sentrum er en viktig del av strategien for å utvikle mer klimavennlige, attraktive og levende byer, både store og små. Samtidig er sentrum ofte det mest komplekse området i en by, og det kan oppstå konflikter knyttet til planlegging og utbygging her. Det gjelder blant annet konflikter mellom bevaring og utbygging. Bevaringsverdige bygg og miljøer kan være til hinder for utbygging og fornying. Samtidig kan bevaringsverdige bygg og miljøer ofte bidra positivt til sentrums attraktivitet, i tillegg til å ha verdi i seg selv. Resultater fra en spørreundersøkelse til plansjefer og sentrumsforeninger i norske byområder illustrerer problemstillingen godt. En relativt høy andel svarte at bevaring og vern er til hinder for utvikling av sentrum som handleområde, samtidig som nesten alle svarte at historiske verdier er en styrke for sentrum som handleområde (Tennøy mfl. 2014). Dette kom også frem i intervjuer som ble gjort i samme prosjekt. Mange planleggere strever med disse problemstillingene, både i sentrumsplaner og i reguleringsplaner. Nylige endringer i myndighetsfordeling knyttet til bevaring kan påvirke situasjonen. I seminaret vil vi belyse ulike sider ved problemstillingen og avdekke viktige kunnskapsbehov.

Vi har igjen fått gode innledere: Grete Swensen, NIKU, Kathrine Eikrem fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune og Torben Skytte fra Oslo kommune.

Meld deg på her

Seminaret er gratis og åpent for alle. NB! Påmelding kreves. Påmeldingsfrist: Mandag 8. mars kl. 17.00.

VIKTIG – sjekk at du legger inn riktig epostadresse! Lenke til seminaret sendes til den eposten du har lagt inn.

Agenda 10. mars 2021

9.00 – 9.15: Velkommen! v/ Aud Tennøy, prosjektleder for ByBy-forum, TØI

9.15 – 9.40: Utvikling og bevaring i bysentrum - konflikter eller sammenfallende interesser? Hvor har forskningsfokus ligget, og hvor trenger vi mer kunnskap?  v/Grete Swensen, NIKU

9.40 – 10.00: Hvordan har vi jobbet med avklaringer og forutsigbarhet knyttet til bevaring og sentrumsutvikling i Vestfoldbyene? Hvilke uenigheter og usikkerheter  har vi opplevd? Hva slags (ny) kunnskap kan være til nytte? v/ Kathrine Eikrem,  Vestfold fylkeskommune

10.00 – 10.20: Hvordan har vi jobbet med avklaringer og forutsigbarhet knyttet til bevaring og sentrumsutvikling i Oslo? Hvilke uenigheter og usikkerheter  har vi opplevd? Hva slags (ny) kunnskap kan være til nytte? v/ Torben Skytte,, Oslo kommune

10.20 – 10.30: Pause

10.30 – 11.15: Gruppediskusjoner: Hva slags konflikter og muligheter har vi opplevd knyttet til dette? Hva er viktige uenigheter og usikkerheter? Hva er de viktigste kunnskapshullene?

11.15 - 11.50: Presentasjon fra gruppene, diskusjon i plenum

11.50 – 12.00: Avsluttende kommentarer, takk for i dag!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no