logo

Søk

Mai 2019

https://www.toi.no/getfile.php/mmarkiv/Bilder/Transportindikator3.JPG%20%28Stort%29.jpg

 

 

 

 

Redigert av Eivind Farstad                                                

Passasjertrafikken med fly gikk ned med med 5 prosent i april sammenliknet med året før, derav 11 prosent nedgang i innenlandsk og 4 prosent økning i utenlandsk trafikk

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. April 2019, februar 2019 – april 2019 og mai 2018 – april 2019.


Type trafikk

April 2019
Siste måned

Februar 2019 – april 2019
Siste tre måneder

Mai 2018 – april 2019
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

        -11

-1,0

1,3

Utenlandsk trafikk

           4

 2,2

3,5

All trafikk

          -5

 0,3

2,2

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

 

Totalindeksen i april steg med 0,4, og delindeksen for transport med 1,8

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks april 2019

110,8

113,0

Endring siste måned

   0,4

 1,8

Endring siste 12 måneder

   2,9

 4,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

 

Nedgang i både trafikkarbeidet og i transportarbeidet i 4. kvartal 2018 

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer
enn 3,5 tonn. 4. kvartal 2018. Endring i forhold til 4. kvartal 2017.

 

4. kvartal 2018

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

464,7

-3,2

Transportmengde. Mill. tonn.

69,1

0,4

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

4851,4

-2,3

Tomkjøringsprosent

30,4

1,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

 

681 millioner passasjerer i kollektivtrafikken i 2018. Dette er en økning på 2,4 prosent, med størst passasjerøkning på bane. Endelige tall.   

Tabell 10. Antall passasjerer reist med kollektivtrafikk etter transportform, i 1000 passasjerer.
Endring i prosent i forhold til året før. Prosentfordeling av passasjer etter transportform.  

Transportform

Antall passasjerer

(1 000)

Endring i prosent 2017-2018

Prosentfordeling

Alle transportformer

680 687

2,4

100

Buss

402 321

1,2

59,1

Båt

115 12

-0,2

1,7

Sporvei og forstadsbane

189 122

4

27,8

Jernbane

77 732

5,7

11,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå, kollektivtransport. Endelige tall.

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no